Skip to content

Regulamin sklepu

 • Regulamin sklepu internetowego.

   

  • 1. Warunki ogólne i definicje,
  • 2. Składanie zamówień i ich realizacja,
  • 3. Składanie zamówień przez konsumentów i ich realizacja,
  • 4. Ceny,
  • 5. Formy płatności,
  • 6. Dostawy i zwroty,
  • 7. Dostawy i zwroty w sprzedaży na rzecz konsumentów,
  • 8. Prawo odstąpienia od Umowy przez Konsumentów,
  • 9. Prawo własności,
  • 10. Gwarancja i reklamacje,
  • 11. Niezgodność towaru z umową rękojmia i gwarancja w sprzedaży na rzecz konsumentów.
  • 12. Dane osobowe,
  • 13. Postanowienia końcowe.

   

  • 1 Warunki ogólne i definicje.
  1. Niniejszy regulamin (dalej jako: Regulamin ) określa zasady działania sklepu internetowego World Metal (dalej jako: Sklep internetowy) oraz warunki dokonywania zakupów za jego pośrednictwem.
  2. Składanie zamówień lub dokonywanie innych czynności w ramach działania Sklepu internetowego World Metal jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu.
  3. Właścicielem i administratorem Sklepu internetowego World Metal jest Spółka Metzink Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Jana Czochralskiego 4, 61 – 248 Poznań, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod numerem KRS: 0000471922, posiadająca NIP 7792415110, REGON 302494184 (dalej jako: Sprzedający lub Sprzedawca).
  4. Sklep internetowy World Metal stanowi przedmiot prowadzonej przez Spółkę Metzink Sp. z o.o. działalności gospodarczej, polegającej na prezentacji i sprzedaży towarów handlowych w postaci pokryć dachowych i elewacyjnych, systemów rynnowych, metaloplastyki, blach płaskich, itp. za pośrednictwem domeny internetowej znajdującej się pod adresem: www. world-metal.pl.
  5. Wszystkie produkty lub towar znajdujące się w ofercie Sklepu internetowego są fabrycznie nowe i posiadają wymagane prawem atesty, certyfikaty i zezwolenia. Produkty oznaczone w sposób wyraźny na stronie internetowej Sklepu jako produkty poprezentacyjne nie są produktami nowymi.
  6. Definicje:

  Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

  a/ Kupujący to pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zawierająca ze Sprzedającym umowę kupna – sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego World Metal,

   

  b/ Konsument to kupujący będący osobą fizyczną dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,


  c/ Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),


  d/ Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego World Metal,


  e/ Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy METZINK sp. z o.o. a Kupującym, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu World Metal,


  f/ Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827),


  h/ Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.),


  i/ Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę zamawianych przez niego Produktów,

   

  j/ Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną – umowa zawierana pomiędzy Klientem a METZINK sp. z o.o., dotycząca wykonania usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Klienta, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej.

   

  • 2 Składanie zamówień i ich realizacja.
  1. Informacje o produktach METZINK sp. z o.o., znajdujące się na stronie Sklepu internetowego, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
  2. Kupujący, składając zamówienie w Sklepie Internetowym, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w potwierdzeniu rejestracji zamówienia. Umowa zostaje zawarta w chwili przesłania Kupującemu przez Sprzedającego potwierdzenia rejestracji zamówienia.
  3. Zamówienie produktu może być złożone poprzez:

  a/ Sklep internetowy – klikając w link „zamawiam” umieszczony przy danym produkcie. Po umieszczeniu wszystkich zamawianych produktów w koszyku oraz wyborze sposobu dostawy towaru należy kliknąć na ikonę „Realizuj zamówienie”. System poprowadzi dalej przez kolejne procedury.

  b/ E-mailem – poprzez wysłanie zamówienia na adres: sklep@metzink.pl, podając nazwę produktu, symbol, ilość, cenę oraz dane Kupującego (firma/imię i nazwisko, ulica, numer domu i mieszkania, kod pocztowy, miasto, telefon kontaktowy, adres e-mail) oraz adres dostawy (firma/imię i nazwisko, ulica, numer domu i mieszkania, kod pocztowy, miasto, telefon kontaktowy, adres e-mail), jeśli jest on inny niż adres Kupującego.

  1. Warunkiem realizacji zamówienia w Sklepie internetowym jest prawidłowe wypełnienie przez Kupującego formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie Sklepu internetowego sklep@metzink.pl, bądź poprzez podanie danych koniecznych do zawarcia i wykonania umowy bez konieczności rejestracji. Kupujący wypełniając formularz zobowiązany jest do podania prawdziwych danych adresowych, telefonicznych i e-mail. Rejestracja jest bezpłatna.
  2. Sprzedawca nie odpowiada za szkody wynikłe z niepoprawności danych podanych przez Kupującego w formularzu rejestracyjnym.
  3. Zamówienia mogą być składane przez 24 godziny na dobę przez cały rok. Jednakże zamówienia złożone w soboty, niedziele, święta i dni wolne od pracy będą rozpatrywane w następnym dniu roboczym, przypadającym po dniu złożenia zamówienia, od godz. 9.00.
  4. Każdorazowe zamówienie wymaga potwierdzenia jego przyjęcia przez Sprzedawcę, co odbywa się mailowo, na adres e-mail wskazany przez Kupującego przy składaniu zamówienia. Wysyłka nie będzie realizowana w przypadku braku możliwości podjęcia kontaktu z Kupującym w ciągu 3 dni roboczych od momentu złożenia przez niego zamówienia. W przypadku niemożności zrealizowania zamówienia przez Sprzedawcę, Kupujący otrzymuje taką informację drogą mailową.
  5. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi do zawarcia umowy kupna-sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
  6. Termin realizacji zamówienia uzależniony jest od tego, czy produkt znajduje się aktualnie na magazynie Sprzedawcy, czy też wymaga sprowadzenia od jego producenta. W przypadku, gdy towar znajduje się na magazynie, zamówienie realizowane jest w terminie do 7 dni roboczych od momentu jego potwierdzenia. W przypadku wyboru przez Kupującego produktu oznaczonego „na zamówienie” uznaje się, że produkt nie znajduje się na magazynie Sprzedawcy, a czas realizacji jest ustalany każdorazowo indywidualnie przez Sprzedawcę. Kupujący ma prawo zrezygnować z zawarcia umowy w sytuacji, gdy zaproponowany czas realizacji nie jest dla niego satysfakcjonujący.
  7. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowitą lub częściową realizację zamówienia, Sprzedawca kontaktuje się z Kupującym mailowo i indywidualnie uzgadnia terminy realizacji zamówienia (częściowa realizacja zamówienia, wydłużenie terminu oczekiwania, anulowanie całości lub części zamówienia, itp.).
  8. Realizacja zamówienia rozpoczyna się:

  a/ W przypadku zamówień płatnych przelewem – po wpłynięciu należności na konto Sprzedawcy,

  b/ W przypadku przedpłaty – po wpłynięciu należności na konto Sprzedawcy,

  .

  • 3 Składanie zamówień przez konsumentów i ich realizacja.
  1. Sklep internetowy realizuje również sprzedaż na rzecz konsumentów.
  2. Celem dokonania zakupu Konsument musi złożyć zamówienie oraz potwierdzić treść i warunki złożonego zamówienia dokonując odpowiednich dalszych czynności, w tym potwierdzając link aktywujący zamówienie przesłany na podany przez Konsumenta adres e-mail, stanowiący jednocześnie zobowiązanie do zapłaty. Potwierdzenie zamówienia i zobowiązania do zapłaty jest traktowane jako chwila wyrażenia przez konsumenta woli związania się umową na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach konsumentów.
  3. Zamówienie może być złożone wyłącznie poprzez Sklep internetowy.
  4. Sprzedawca nie odpowiada za szkody wynikłe z niepoprawności danych podanych przez Konsumenta w formularzu rejestracyjnym.
  5. Zamówienia mogą być składane przez 24 godziny na dobę, przez okres całego roku. Jednakże, zamówienia złożone w soboty, niedziele, święta i dni wolne od pracy, będą rozpatrywane w następnym dniu roboczym, przypadającym po dniu złożenia zamówienia, od godz. 9.00.

  6.. W przypadku niemożności zrealizowania zamówienia przez Sprzedawcę, Kupujący otrzymuje taką informację drogą mailową.

  1. Realizacja zamówienia:

  a/ Warunkiem realizacji zamówienia w Sklepie internetowym jest prawidłowe wypełnienie przez Kupującego formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie Sklepu internetowego sklep@metzink.pl, bądź podanie danych koniecznych do zawarcia i wykonania umowy bez konieczności rejestracji. Kupujący wypełniając formularz zobowiązany jest do podania prawdziwych danych adresowych, telefonicznych i e-mail. Rejestracja jest bezpłatna.

  b/ Termin realizacji zamówienia uzależniony jest od tego, czy produkt znajduje się aktualnie na magazynie Sprzedawcy, czy też wymaga on jego sprowadzenia od producenta. W przypadku, gdy towar znajduje się na magazynie zamówienie realizowane jest w terminie do 5 dni roboczych od momentu jego potwierdzenia. W przypadku wyboru przez Konsumenta produktu oznaczonego „na zamówienie” uznaje się, że produkt nie znajduje się na magazynie Sprzedawcy, a czas realizacji jest ustalany każdorazowo indywidualnie przez Sprzedawcę. Kupujący ma prawo zrezygnować z zawarcia umowy w sytuacji, gdy zaproponowany czas realizacji zamówienia nie jest dla niego satysfakcjonujący.

  c/ W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowitą lub częściową realizację zamówienia, Sprzedawca kontaktuje się z Kupującym mailowo i indywidualnie uzgadnia terminy realizacji zamówienia (częściowe realizacje zamówienia, wydłużenie terminu oczekiwania, anulowanie całości lub części zamówienia, itp.).

  d/ W razie niedostarczenia przesyłki nie objętej oddzielnym zamówieniem w terminie  trzydziestu dni od dnia zawarcia umowy, Kupujący może wyznaczyć sprzedawcy dodatkowy termin do wydania rzeczy, a po jego bezskutecznym upływie może od umowy odstąpić.

  W przypadku zamówień płatnych przelewem – po wpłynięciu należności na konto Sprzedawcy

  W przypadku przedpłaty – po wpłynięciu należności na konto Sprzedawcy.

  • 4 Ceny.
  1. Ceny wskazane w Sklepie internetowym są cenami wyrażonymi w złotych polskich. Klient otrzymuje do swojej wiadomości cenę netto (bez podatku VAT) oraz cenę brutto (zawierającą podatek VAT) danego produktu.
  2. Ceny umieszczone przy produktach nie uwzględniają kosztów transportu, po przejściu do opcji „Dodaj do koszyka”.
  3. Do sprzedaży promocyjnej przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień odbywa się w tym przypadku według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
  4. Kupujący otrzymuje na zamówione towary fakturę VAT bądź paragon. Dane do faktury VAT powinny być podane przy składaniu zamówienia.
  • 5 Formy płatności.
  1. Kupujący dokonuje wyboru formy płatności za zamówiony towar poprzez płatność:

  a/ Kartą kredytową lub e-przelewem ( autoryzacja on-line)

  b/ Przelewem na konto w SGB 33 1610 1247 2064 0210 1839 0001.

  1. Zamówienie jest realizowane po wpływie środków na konto Sprzedawcy.
  • 6 Dostawy i zwroty.
  1. Sprzedawca przewiduje trzy sposoby dostarczania przesyłek:

  a/ Za pośrednictwem Poczty Polskiej,

  b/ Za pośrednictwem kuriera,

  c/ transportem własnym.

  1. Zamówiony towar można odebrać również w siedzibie Sprzedawcy w godzinach 8.00-15.00 w dni robocze, po uprzednim awizowaniu przez Kupującego chęci odbioru osobistego, zgłoszonego przed przystąpieniem do wysyłki towaru.
  2. Sposób dostarczenia przesyłki określa Kupujący przy składaniu zamówienia oraz przy podaniu dokładnego adresu dostawy (firma/imię i nazwisko, ulica, numer domu i mieszkania, kod pocztowy, miasto, telefon kontaktowy, adres e-mail).
  3. Koszty dostawy podane są w formularzu zamówienia przy dokonywaniu wyboru sposobu dostawy. Wybierając sposób dostawy Kupujący akceptuje wskazany w formularzu koszt dostawy, który jest doliczony do należności za zamawiany towar.
  4. Kupujący ma obowiązek sprawdzić w obecności pracownika firmy kurierskiej jakość i kompletność dostawy oraz odnotować na liście przewozowym jego ewentualne uszkodzenia lub braki. List przewozowy stanowi dowód stanu przesyłki w chwili jej odbioru, co wpływać może na zakres wzajemnych roszczeń stron umowy, a także zakres i skuteczność ich roszczeń wobec przewoźnika.
  5. Towary produkowane na specjalne życzenia klienta nie podlegają zwrotom.
  6. Na wniosek Kupującego Sprzedający może dopuścić możliwość zwrotu towaru, nawet jeśli odpowiada on warunkom umowy. O możliwości zwrotu decyduje w takim przypadku wyłącznie Sprzedający.
  7. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie po jego odbiorze przez Kupującego. W tym celu należy skontaktować się ze Sprzedawcą w celu umówienia sposobu zwrotu przesyłki.

  9.Zwracany towar nie może być uszkodzony, nie może nosić on śladów jego używania, musi zostać on zwrócony w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu.

  1. Wystawienie faktury korygującej bądź paragonu korygującego oraz zwrot należności za odsyłany towar następuje na adres wskazany przy złożeniu zamówienia i na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego.
  2. Niezachowanie warunków zwrotu określonych w punktach 8 i 9 powyżej spowoduje odmowę zwrotu uiszczonej ceny i przesłanie towaru zwrotnie do Kupującego. Będzie on wtedy obowiązany do zapłaty jego pełnej ceny na rzecz Sprzedającego.
  • 7 Dostawy i zwroty w sprzedaży na rzecz konsumentów.
  1. Sprzedawca przewiduje trzy sposoby dostarczania przesyłek na rzecz kupujących będących konsumentami:

  a/ Za pośrednictwem Poczty Polskiej,

  b/ Za pośrednictwem kuriera,

  c/ Za pośrednictwem własnego transportu.

  1. Zamówiony towar można odebrać również w siedzibie Sprzedawcy w godzinach 8.00 – 15.00 w dni robocze, po uprzednim awizowaniu przez Kupującego chęci odbioru osobistego, przed przystąpieniem do wysyłki,
  2. Sposób dostarczenia przesyłki określa Kupujący przy składaniu zamówienia oraz przy podaniu dokładnego adresu dostawy (firma/imię i nazwisko, ulica, numer domu i mieszkania, kod pocztowy, miasto, telefon kontaktowy, adres e-mail),
  3. Koszty dostawy podane są w formularzu zamówienia przy dokonywaniu wyboru sposobu dostawy. Wybierając sposób dostawy Kupujący akceptuje podany koszt dostawy, który jest doliczony do należności za zamawiany towar.
  4. Kupujący ma obowiązek sprawdzić w obecności pracownika firmy kurierskiej jakość i kompletność dostawy oraz odnotować na liście przewozowym ewentualne uszkodzenia lub braki. List przewozowy stanowi dowód stanu przesyłki w chwili jej odbioru, co wpływać może na zakres roszczeń stron umowy wobec siebie i wobec przewoźnika.
  • 8 Prawo odstąpienia od Umowy przez Konsumentów.
  1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny (nie dotyczy produktów specjalnych, towarów wykonanych na wymiar, towarów wykonanych na specjalne zamówienia klienta lub towarów specjalnie sprowadzonych pod zamówienie klienta).
  2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni liczonych od dnia:

  a/ w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy – w przypadku sprzedaży jednego produktu,

  b/ w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy – w przypadku sprzedaży wielu produktów dostarczanych osobno,

  c/ w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie ostatniej partii lub części – w przypadku sprzedaży towarów dostarczanych partiami lub w częściach,

  1. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Konsument musi złożyć Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy (nie dotyczy produktów specjalnych opisanych w ust. 1 powyżej). Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu – PLIK DO POBRANIA. Oświadczenie powinno zostać wysłane na adres: METZINK sp. z o.o., ul. Jana Czochralskiego 4, 61 – 248 Poznań.
  2. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby Klient wysłał oświadczenie o odstąpieniu od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
  3. Sprzedający zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy także drogą elektroniczną, w związku z czym Konsument może także odstąpić od umowy:

  a/ przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia od umowy,

  b/ przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej przedsiębiorcy.

  1. Sprzedający niezwłocznie przesyła Konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego drogą elektroniczną.
  2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim przedsiębiorca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
  3. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
  4. Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy złożonego przez Kupującego drogą elektroniczną, Sprzedający w sposób niezwłoczny potwierdza jego otrzymanie.
  5. Sprzedający może się wstrzymać z dokonaniem zwrotu płatności na rzecz Kupującego do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia Sprzedającemu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  6. Konsument, który odstąpił od Umowy, powinien niezwłocznie odesłać będące przedmiotem umowy przedmioty na adres Sprzedającego tj. METZINK Sp. z o.o., ul. Jana Czochralskiego 4, 61 – 248 Poznań, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia poinformowania Sprzedającego o odstąpieniu od Umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle rzecz przed upływem ww. terminu 14 dni kalendarzowych.
  7. Konsument pokrywa tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
  8. Gdy ze względu na charakter rzeczy nie można jej odesłać w zwykły sposób za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A., a została ona dostarczona Konsumentowi do miejsca, w którym zamieszkiwał on w chwili zawarcia umowy, Sprzedający odbierze ją na własny koszt.
  9. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy, które wynika z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia jej charakteru, cech oraz jej funkcjonowania.
  • 9 Prawo własności

  Zamówiony przez Kupującego produkt pozostaje własnością Sprzedającego, do momentu realizacji przez Kupującego pełnej za niego zapłaty.

  • 10 Gwarancja i reklamacje
  1. Produkty oferowane w Sklepie internetowym posiadają gwarancję producenta lub dystrybutora, są fabrycznie nowe i wolne od wad, a w razie potrzeby posiadają instrukcję obsługi dostarczaną wraz z towarem. Nie dotyczy to towarów poprezentacyjnych, gdzie o kwestiach wskazanych powyżej Sprzedawca informuje indywidualnie Kupującego w stosunku do danego towaru.
  2. Zasady postępowania gwarancyjnego określają każdorazowo karty gwarancyjne i inne dokumenty dołączone do zakupionego towaru. Przy opisie każdego produktu znajduje się informacja o typie gwarancji, jaką jest objęty dany towar. Warunki gwarancji danego typu, instrukcja przechowywania, transportowania i montażu towaru są dostępne na stronie internetowej sklepu pod adresem: sklep@metzink.pl.
  3. Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne należy kierować na adres mailowy: sklep@metzink.pl lub osobiście do Sprzedawcy,
  4. Realizacja roszczeń z gwarancji nie wyłącza roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy, uregulowanej w przepisach kodeksu cywilnego.
  5. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

  a/ nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

  b/ nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

  c/ nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

  d/ została Kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

  • 11 Niezgodność towaru z umową rękojmia i gwarancja w sprzedaży na rzecz konsumentów.
  1. Produkty oferowane w Sklepie internetowym posiadają gwarancję producenta lub dystrybutora, są fabrycznie nowe i wolne od wad, a w razie potrzeby posiadają instrukcję obsługi dostarczaną wraz z towarem. Nie dotyczy to towarów poprezentacyjnych, gdzie o kwestiach wskazanych powyżej Sprzedawca informuje indywidualnie w stosunku do danego towaru.
  2. Zasady postępowania gwarancyjnego określają każdorazowo karty gwarancyjne i inne dokumenty dołączone do zakupionego towaru. Przy opisie każdego produkt znajduje się informacja o typie gwarancji, jaką jest objęty dany towar. Warunki gwarancji, instrukcji przechowywania, transportu, montażu danego typu są dostępne na stronie internetowej sklepu pod adresem: sklep@metzink.pl.
  3. Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne należy kierować na adres mailowy: sklep@metzink.pl bądź lub osobiście do Sprzedawcy.
  4. Realizacja roszczeń z gwarancji nie wyłącza roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy, uregulowanej w przepisach kodeksu cywilnego.
  5. Uwzględniając przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta Sprzedający odpowiada wobec Konsumenta, w razie braku zgodności towaru z Umową oraz za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania do świadczenia usług. Sprzedający ponosi odpowiedzialność, o której mowa w zd. 1 również wobec osoby fizycznej, która zawiera umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Wobec pozostałych Klientów Sprzedający odpowiada zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego, jeśli rzecz sprzedana ma wadę (na zasadzie rękojmi).
  6. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez samego Sprzedającego, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką towaru lub charakterem braku zgodności towaru z umową.
  7. W przypadku braku zgodności towaru z Umową Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany. Sprzedający może wymienić towar, jeśli Konsument zażądał jego naprawy lub naprawić go, gdy Konsument zażądał jego wymiany tylko jeśli zapewnienie zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby od Sprzedającego nadmiernych kosztów. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedającego, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
  8. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności towaru z umową, wartość towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
  9. Sprzedający dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim Konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedający.
  10. Konsument udostępnia Sprzedającemu towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedający odbiera od Konsumenta towar na swój koszt.
  11. Jeżeli produkt został zamontowany przed ujawnieniem się jego braku zgodności z umową, Sprzedający zdemontuje towar oraz zamontuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.
  12. Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z towaru, który następnie został wymieniony.
  13. Jeżeli brak zgodności towaru z umową nie został usunięty przez Sprzedającego stosownie do uregulowań ust. 5 – 12 powyżej, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od Umowy. Konsument może złożyć oświadczenie, o którym mowa w zd. 1 powyżej również, gdy brak zgodności towaru z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy lub z oświadczenia Sprzedającego lub okoliczności wyraźnie wynika, że Sprzedający nie doprowadzi towaru do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
  14. Cena towaru obniżona w sposób zgodny z treścią ust. 13 powyżej musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość towaru niezgodnego z Umową pozostaje do wartości towaru zgodnego z Umową.
  15. Sprzedający zwraca kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny.
  16. Konsument nie może odstąpić od Umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową jest istotny.
  17. Jeżeli brak zgodności z Umową dotyczy jedynie niektórych towarów dostarczonych na podstawie Umowy, Konsument może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych towarów, a także w odniesieniu do innych towarów nabytych przez Konsumenta wraz z towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie towary zgodne z Umową.
  18. W razie odstąpienia od umowy Konsument niezwłocznie zwraca towar na rzecz Sprzedającego, czyniąc to na jego koszt. Sprzedający zwraca Konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania towaru, lub dowodu jego odesłania.
  19. METZINK sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia i do poinformowania Konsumenta o swoim rozstrzygnięciu, czyniąc to w formie pisemnej lub na innym trwałym nośniku.
  20. Reklamacje dotyczące braku zgodności towaru z Umową albo niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania do świadczenia usług albo wady rzeczy mogą być składane do Działu Obsługi Metzink sp. z o.o. pod adresem: ul. Jana Czochralskiego 4, 61 – 248 Poznań, lub via e-mail na adres: sklep@metzink.pl.
  21. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń.
  • 12 Dane osobowe.
  1. Dane osobowe Kupującego wykorzystywane i przetwarzane są przez Sprzedającego wyłącznie w celu realizacji zamówienia, a także, za zgodą Kupującego, w celach marketingowych polegających na przesyłaniu Kupującemu informacji handlowych Sprzedawcy. Administratorem danych jest Sprzedawca. Dane teleadresowe Sprzedawcy określone są w § 1 pkt. 3 niniejszego Regulaminu.
  2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Kupującego w sposób zgodny z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133, Poz. 883 z późn. zm.) oraz Ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną (Dz. U. Nr 144, Poz. 1204 z późn. zm.).
  3. Dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją umowy sprzedaży przez Sklep internetowy Sprzedającego. Dane osobowe będą przechowywane do dnia wygaśnięcia wszelkich roszczeń pomiędzy Sprzedającym a Kupującym oraz po jej zakończeniu, w celu realizacji przez Sprzedającego praw i obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów podatkowych. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest wykonywanie umowy na rzecz Kupującego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwia dokonywanie zakupów poprzez Sklep internetowy Sprzedającego.
  4. Kupującemu przysługuje prawo żądania dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto, przysługuje mu także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
  5. Kupujący posiada także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  6. Sprzedający dochowuje najwyższej staranności w ochronie danych osobowych oraz prawa do prywatności. Wszystkie wykorzystywane przez niego środki ochrony informacji odpowiadają standardom ochrony, o których mowa w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych oraz w innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
  • 13 Postanowienia końcowe.
  1. Sprzedawca informuje Kupujących o istniejącej u niego polityce prywatności. Akceptacja polityki prywatności jest warunkiem niezbędnym dla dokonania zakupu w sklepie internetowym Sprzedawcy.
  2. Do umów sprzedaży zawartych w ramach Sklepu internetowego stosuje się prawo polskie i język polski.
  3. Wszelkie spory pomiędzy Sprzedawcą a Klientem występującym jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą i dokonujący zakupu produktów w ramach tej działalności, powstałe w związku z funkcjonowaniem Sklepu internetowego, będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo dla Sprzedawcy Sąd gospodarczy.
  4. Spory, pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem, rozstrzygane będą przez właściwy w sprawie Sąd powszechny.
  5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie sklepu. Zmiany obowiązują od daty opublikowania ich na stronie Sklepu, co zostanie opatrzone stosowną adnotacją na końcu Regulaminu.
  6. Składając zamówienie Kupujący akceptuje treść niniejszego Regulaminu.
  7. W sprawach nieuregulowanych powyższym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach konsumenta (t.j Dz. U. z 2020 r. poz. 287, z 2021 r. poz. 2105, z 2022 r. poz. 2337, 2581, z 2023 r. poz. 1285, 1414).
  8. Prezentowane na stronie zdjęcia mają charakter poglądowy. Ze względu na technikę produkcji rzeczywisty wygląd produktów, a w szczególności sposób ich łączenia (tj. luty, spawy, klejenie i inne), rodzaj materiału (charakterystyka), kolory, wersje produktowe mogą różnić się od produktów pokazywanych na zdjęciach.
  9. W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, z mocy prawa lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sądu, zostaną uznane za nieważne lub nieskuteczne, pozostałe postanowienia niniejszego Regulaminu zachowują pełną moc i skuteczność. Postanowienia niniejszego Regulaminu nieważne lub nieskuteczne, zgodnie ze zdaniem 1 zostaną zastąpione postanowieniami ważnymi w świetle prawa i w pełni skutecznymi, które wywołują skutki prawne zapewniające możliwie zbliżone do pierwotnych korzyści gospodarcze dla każdej ze Stron.

   

  Regulamin sklepu został zaktualizowany w dniu 01.02.2024 r. przez Administratora Sklepu.